پروفایل زهرا خسروی

زهرا خسروی دانشجو رشته اتاق عمل
1 سال تجربه 6 پروژه کار کرده سمنان

من دانشجوی سال سه تکنولوژی جراحی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستم 

سابقه کار (5)