پروفایل هادی شهرکی

هادی شهرکی نرم افزارهای آماری، تحلیل داده، روش تحقیق و داوری علمی
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده فارس

 دکتری تخصصی آمار و داور بیش از 10 مجله معتبر داخلی با بیش از 2000 داوری طی 5 سال اخیر

برگزار کننده کارگاه های روش تحقیق، جستجوی مقدماتی و پیشرفته و نگارش علمی

سابقه کار (1)