پروفایل امیرمهدی خیریه

امیرمهدی خیریه دانشجوی اتاق عمل، مترجم و تایپیست
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دانشجوی تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فعالیت در انجمن علمی های دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی و همچنین همکاری با سایر دانشجویان جهت ترجمه متون

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید